Služby

Spoločnosť zabezpečuje verejnú cestnú osobnú dopravu s členením na mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a zájazdovú. Disponuje so 180 autobusmi v štandardnom aj najmodernejšom prevedení. Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o výkone vo verejnom záujme. Verejná hromadná osobná doprava v SR je v súčasnosti upravovaná právnymi predpismi podľa jednotlivých druhov dopravy, to znamená, že pravidelnú autobusovú dopravu (mestskú, prímestskú a diaľkovú) upravuje zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 506/2002 Z. z. a zákona č. 114/2004 Z. z.)zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (v znení zákona NR SR č. 109/2005).

Spoločnosť

TROLIGA BUS

Spoločnosť TROLIGA BUS, spol. s r.o. patrí v súčasnosti medzi popredných výrobcov autobusov v Slovenskej republike. Veľkej popularite sa tešia autobusy Leonis, Fenix a Sirius, zabezpečujú pohodlie a bezpečnosť pri nízkych prevádzkových nákladoch.

autobus
created by | webex media